Angerboda

Angerboda

En blogg om hednisk världsåskådning

Den här bloggen avhandlar skandinavisk hedendom i allmänhet, och stav i synnerhet. Bloggen täcker in allt från allmänna tankar till djupare inlägg om gudomligheter och myter.

Heimdalls svärd

StavPosted by Angerboda Sun, November 23, 2014 22:06:49

Oavsett vilken bakgrund eller intresse man har för skandinavisk hedendom, så hoppas jag att det här blogginlägget ger ett och annat att reflektera över. Det här inlägget kommer att göra en djupdykning in i kärnan av stav, genom kopplingar som de flesta inte känner till. Detta har aldrig tidigare avhandlats på svenska.

Stav har blivit känt som en stridskonst, men stridskonst är bara en liten del i systemet. Stav brukar ibland beskrivas som ett holistiskt system som innehåller allt från fysiskt välbefinnande till självkännedom och andlighet. Stav beskrivs även som Ivar Hafskjolds släkts utbildningsystem. Systemet innehåller kunskap om örtmedicin, stridskonst, andlighet, psykologi och mytologi. All denna kunskap är strukturerad omkring de sexton runorna.

En hörnpelare i stav är runställningarna, en ritual som förenklat uttryckt bygger på att forma runorna med kroppen. Denna ritual har dels en meditativ och andlig dimension, men lär även ut korrekt andning och mjukar upp kroppen. Dessutom utgör dessa ställningar nyckeln till stridskonsten inom stav, man programmerar kroppen att röra sig korrekt. De olika formerna av runställningarna är strukturerade ritualer med olika syften. I sin enklaste form så är runställningarna ett praktiskt sätt att lära sig att läsa och skriva runor om man inte har tillgång till penna och papper. Men främst är runställningarna ett verktyg för att överföra kunskap på ett systematiskt sätt.

Stav är väldigt systematiserat. Det finns garanterat inte någon annan form av hedendom idag som är lika strukturerad som stav. Allting i stav följer en utlagd struktur och tankegång. Det finns en gudomlighet inom stav som representerar lärande, intellekt och logik; Heimdall. Heimdall uppfattas därutöver som knytpunkten mellan människor och gudar. Ingen interaktion däremellan är möjlig utan Heimdall. Heimdall ses som en medlare som hjälper människorna att förstå gudarna, Heimdall hjälper även gudarna att förstå människorna.

Alla runorna i systemet är viktiga för helheten i stav, och alla runor har associationer till gudomligheter. Men en runa är essentiell, nämligen Hagl, detta råkar även vara Heimdalls runa.


Det är även Haglrunan som man enligt stavtraditionen staplar sju gånger för att skapa en bindruna som visualiserar Urds väv. Alla runorna anses komma från denna illustration.


I stav används även Haglrunan för att visualisera de sju världarna i kosmologin, Haglrunan är den enda av runorna som kan användas till det ändamålet. Det är logiskt att Haglrunan är Heimdalls runa, eftersom man ser Heimdall som en knytpunkt och väktare mellan de olika världarna. Heimdall är dock inte en aktiv väktare som Tor, utan en passiv vakt som skådar och lyssnar och som varnar när faran kommer. Heimdall väntar in Ragnarök, men det är inte Heimdalls uppgift att fördröja händelseförloppet.


Det finns ett antal traditionella bindrunor bevarade inom stavtraditionen. Dessa är givetvis konstruerade med haglrunan som bärare, och även till detta ändamål är Haglrunans form den mest lämpade av alla yngre runor. Tanken med bindrunorna är att kunna memorera och lära sig viktig kunskap. Man använder den mytologiska kunskap som finns inkodad i varje runa. Bindrunorna läses medsols. Men även parförhållanden och motstatsförhållanden och de tretal som naturligt uppstår omkring en haglruna är viktiga när man avkodar bindrunorna.

Bindrunorna kan innehålla allt från dold mytologisk kunskap till mer vardagspraktiska saker. Bindrunorna hjälper stavstudenten att börja tänka enligt det tankemönster som man försöker lära sig genom att studera stav. Det är väldigt passande att dessa bindrunor är skapade omkring den runa som representerar logik och systematik.Det finns en traditionell kalenderbindruna inom systemet, den är konstruerad runt en Haglruna som man på ett specifikt sätt har placerat ut alla andra runor omkring stavarna på. Denna bindruna visar alla stavhögtiderna under året, samt hur gudomligheterna är knutna till årstiderna och högtiderna. Ingen annan runa i den yngre futharken hade kunnat fylla denna funktion heller.Man använder även Haglrunan för att illustrera huggvinklar och fotarbete inom stridskonsten i stav. Haglrunan kan även visa vilket rörelsemönster de fem olika klasserna föredrar vid konflikt.

Inom stav är de fem klasserna essentiella, de ses som fem arketypiska personligheter som är nödvändiga för att ett samhälle överhuvudtaget skall kunna existera. I Eddadikten Rigstula beskrivs det ingående hur guden Heimdall gav upphov till tre av dessa fem personligheter. Heimdall reinkarneras till människa under namnet Rig. Sedan skapar och utbildar Rig de olika klasserna inom deras respektive behovsområden. Den enda klass Rig faktiskt inte utbildar är Herseklassen. I Rigstula så beskrivs främst dessa klasser ur ett socioekonomiskt perspektiv. Medan man i stav ser dem ur ett andlig och psykologisk perspektiv. Jag uppfattar att stavs synsätt delar rötter med den uppfattning som beskrivs i Rigstula, men att stavs synsätt är en parallell tradition.

Eftersom de fem klasserna har en så central roll i systemet så kommer stavutövaren att ha möjlighet att studera systemet utifrån sina egna behov och förutsättningar. När man har studerat stav en längre tid så kommer man att skapa en personlig version av stav baserad på det egna jaget.

Samtidigt utgår Stav från ett jarlperspektiv. Inom stav så ses Heimdall som jarlklassens beskyddare, ungefär som den etablerade uppfattningen att Tor var allmogens beskyddare. Inom stav är jarlen den typ av personligheter som försöker ha ett intellektuellt helhetsperspektiv. Stav har ett helhetsperspektiv som sammanknyter mytologi och folktro och runor på ett sätt som är helt unikt inom hedendomen. I princip uppfattar vi att man aldrig byter grundpersonlighet. Men om man studerar stav länge så kommer man att få ett visst jarlperspektiv eftersom det är utgångsläget för hela systemet. Man kommer att förstå att alla klasser och personligheter behövs för att skapa en helhet. Stav har traderats i en släkt som har starka släktmytologiska band till just Heimdall.

Heimdall borde ha varit en betydligt viktigare gudomlighet i det förkristna norden än vad man kan uppfatta från bevarade källor och arkeologiskt material. Man kan inte se några tecken på att Heimdall har varit föremål för någon direkt kult överhuvudtaget. Detta trots att han gav människorna ovärderlig kunskap. Utifrån stavmytologin så uppfattar man dels att Heimdall är ett mellanting mellan människa och gud, dessutom finns det andra uppfattningar som gör att Heimdall kanske inte är en gudomlighet man dyrkar på det sättet.

I de bevarade myterna så finns en del intressant referensmaterial utifrån ett stavperspektiv. I Snorres Edda berättas att en omskrivning, eller kenning, för Heimdall kan vara Lokes fiende. Vidare nämns på andra ställen att upprinnelsen till fiendskaperna skall vara att Loke dräpte Ottar med en sten. Det är inte en slump att Ottar nämns, det finns viktig kunskap inkodad i denna passage.

I Snorres Edda nämner man även en kenning för huvud; Heimdalls svärd. Denna kenning verkar stamma från den försvunna Heimdallgaldern. Det är svårt att tolka den djupare innebörden från det som nämns i Snorres Edda. Men utifrån synsättet som förmedlas i denna text så är det väl inte orimligt att anta att Heimdalls främsta vapen är hans intellekt.

Vidare står det i myterna att Loke och Heimdall dräper varandra vid Ragnarök. Som ofta behandlas sådana här beskrivningar som kuriosa och lämnas ofta utan närmare analys. Inom stavmytologin så är Heimdall och Loke varandras motsatser. Heimdall symboliserar rationellt tänkande, analytisk förmåga och långsiktighet. Loke är irrationell och impulsiv, kortsiktig och intrigant.

Stav är en logisk och välstrukturerad form av hedendom. Stav är uppbyggt omkring Heimdall och flätat omkring Haglrunan. Stav är i grund och botten en Heimdallkult. Men Heimdall hyllas inte med offergåvor, utan med de egenskaper Heimdall representerar; utbildning och kunskap, logik och struktur. De olika gudomligheterna bör givetvis äras på det sätt som passar dem bäst.  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post6