Angerboda

Angerboda

En blogg om hednisk världsåskådning

Den här bloggen avhandlar skandinavisk hedendom i allmänhet, och stav i synnerhet. Bloggen täcker in allt från allmänna tankar till djupare inlägg om gudomligheter och myter.

Loke- luften eller eldens gudomlighet?

HedendomPosted by Angerboda Tue, July 07, 2015 01:02:40

Inom stav finns fem element; luft, vatten, is, jord och eld. Alla de gudomligheter som är systematiserade inom stav är knutna till ett specifikt element. Loke är enligt stavmytologin associerad med luft, eller ofokuserad vind för att vara specifik. Oden å andra sidan är förknippad med riktad vind. Alla gudomligheter är även knutna till de fem klasser vi har inom systemet, Loke representerar trälklassen och Oden representerar kungen. Dessa två gudomligheter är varandras skuggor, precis som dessa två klasser.

Genom åren har jag många gånger stött på uppfattningen att Loke utgör någon sorts eldgudomlighet inom nordisk mytologi. Därför har jag emellanåt haft svårt att veta hur jag skall förhålla mig till vilket element som bäst representerar Loke; eld eller luft. För en tid sedan hamnade jag i en situation där jag var tvungen att reda ut detta, mina fortsatta mytologiska studier var beroende av att jag klargjorde det för mig själv. Jag valde därför att gå till källorna och undersöka vad som verkligen står om Loke i förhållande till elementen. Eftersom jag tror att denna fråga kan vara av vikt för andra än bara mig så delar jag därför med mig av det jag fann. Men jag vill poängtera att detta är ett blogginlägg och ingen akademisk uppsats. Det finns säkert saker jag inte har hittat och jag gör inte anspråk på att detta är en heltäckande utredning.

Det första jag vill nämna är ett viktigt binamn på Loke, nämligen Lopt, detta binamn förekommer på flera ställen i mytmaterialet. Lopt betyder kort och gott luft på fornisländska. Men Loke nämns även i samband med eld i flera passager i Eddorna, och dessa ligger till grund för att vissa uppfattar Loke som eldens gudomlighet. Jag tänkte gå igenom ett par av dessa passager.

Från Valans spådom, översättning Erik Brate:

51.
Skeppet far från öster;
över sjön skall Muspells
ledung komma,
och Loke styr.
Vidunders yngel
med ulven kommer;
med dem är Byleipts
broder i följe.

52.
Surt far från söder
med svedjande låga,
stridsgudars sol
av svärdet skiner.
Stenberg störta,
det stupar jättekvinnor;
trampa dödingar Hels väg,
och himmelen rämnar.


Sammanfattningsvis, när Loke styr Nagelfar från Öster så bryter sig Surt loss från Muspellhem i söder. Det framgår tydligt i bland annat Snorres Edda att Muspellhem är eldens hemvist, och befinner sig i polaritet med det som Snorre beskriver som Nifelhel. Verserna i Valans spådom kopplar visserligen ihop Loke med elden, men enbart indirekt, det viktiga här är att verserna skapar ett starkt band mellan Loke och Surt.

Låt oss titta i den yngre Eddan. Tor och Loke hamnar hos Utgårda Loke och blir utmanade i diverse styrkeprov som de inte klarar av. Utgårda Loke förleder dem med diverse trick. Om någon mot förmodan har missat sagan så uppmanar jag att läsa den. Vi förflyttar oss direkt till Lokes styrkeprov.

Tor färdas i österväg, översättning av Nils Fredrik Sander:

”Här bland oss må ingen vistas, som icke kan någon konst eller färdighet framför de flesta män.” Då svarade han, som senast gick in och som hette Loke: »Jag kan den idrott, som jag är färdig att genast visa, nämligen att här inne finnes ingen, som fortare än jag skall kunna äta upp sin mat.” Då svarade Utgårda-Loke: ”En idrott är detta nog, om du kan utföra den, och det skall man nu fresta.” Därpä kallade han från bänken den man, som hette Loge (låge), att träda fram å golfvet och försöka sig i täflan med Loke. Ett tråg vardt då framtaget, buret in på salsgolfvet och fylldt med kött. Loke satte sig vid den ena änden, men Loge vid den andra, och hvardera af dem åt som flitigast, så att de möttes i midten af tråget. Loke hade då ätit allt köttet af benen, men Loge hade ätit allt köttet tillika med benen och desslikes själfva tråget. Nu syntes ock alla, att Loke hade förlorat leken.”

Dagen efter när Tor och Loke lämnar Utgårda Loke så erkänner Utgårda Loke sitt taskspel, och det här är vad han säger om Lokes styrkeprov; ”Den första var den, då Loke gjorde sitt prof; han var mycket hungrig och åt häftigt; men han, som hette Loge (låge), var vådelden, hvilken förtärde så väl tråget som köttet.”

Loke har alltså tävlat mot vådelden, vilken han trots sin enorma aptit, aldrig kunde vinna över. Tänker man sig då Loke under binamnet Lopt så bli det ännu tydligare varför han inte kan vinna. Vinden och luften föder elden och gör bara att den brinner snabbare. Studerar man nordisk mytologi ingående så är det också tydligt att man återkommande beskriver motsatser och polariteter antingen genom gudomligheter eller genom element. Jag menar att det även är i denna kontext som vi skall se Lokes relation med Surt- Loke är vinden som föder elden. Surt hör hemma i söder, och kan ses som en metafor för den brännande sommarsolen. Om solen skapar en gräsbrand och om vinden ligger på så leder det lätt till ett inferno.

För att komplicera det en aning så är Loke trälarnas gudomlighet enligt stavmytologin. Loke utgör en skugga till Oden som i sin tur är gudarnas kung och kungarnas gud. Dessa två är tätt förbundna med varandra, och kan ses som två sidor av samma mynt. Oden, i egenskap av kung har tillgång till alla klasser och därmed alla element. Men främst förknippar vi honom med fokuserad vind, vilket även manifesterar sig i kungens applikationer i stavs stridskonst.

Man kan tänka sig att Loke precis som Oden kan ha kopplingar till andra element än luft, men skillnaden mellan trälen och kungen är att trälen är låst i sitt tillstånd. Jag uppfattar att Lokes relation till elden skall ses som sekundär. Har man en skogsbrand så är det sista man vill att det skall börja blåsa okontrollerat. Jag tror att uppfattningen om Lopts relation till elden precis som mycket annat grundar sig i att man inte har studerat myterna på djupet utan fastnat vid den första tanken. Nordisk mytologi är skriven metaforiskt och det med syftet att okunniga inte skall ha tillgång till alla lager. Det uppenbara är alltså inte alltid den självklara tolkningen.

Jag vill tillföra en annan källa där Loke och luftens symbiotiska förhållande till elden beskrivs, nämligen Höstlång, eller Haustlǫng. Denna drapa skapades av Tjodolf av Hvin i början av 900 talet. 20 strofer har bevarats i Snorres Edda, men drapan har varit större ursprungligen. Höstlång är en av de äldsta källorna där Loke nämns överhuvudtaget.

Höstlång, strof 11. Översättning; Anders Jacob D. Cnattingius:

”Fjällvargen (Thjasse) bad Meiles far (Oden),
Att honom lemna en god del
Af den helige maten;
Bad korp-Gudens Vän (Loke) blåsa på elden.
Den roflystne jättefursten
Sänkte sig ned,
När de redlige Gudar
Voro derifrån gångne.”

Här framgår det tydligt att Loke blåser på elden. I höstlånga finns även fler passager som på olika sätt förbinder gudomligheterna med element. Den gudomlighet som inom stav panteonet främst representerar elden är Tor- i Höstlånga finns även stöd för detta. I första och andra strofen står nämligen det att Tor kommer farande till striden;

”Efter honom all luften brann.
Och jorden från ena ändan till den andra
Med vind blef slagen”


Åter igen beskrivs det symbiotiska förhållandet mellan eld och luft, men denna gång är det elden som verkar spela huvudrollen.

För mig personligen står det ställt utom all rimlig tvivel att Lokes element är luft. Luften föder dock eld, därför nämns Loke återkommande i samband med eld, men man skall inte fastna i föreställningen att Lopt representerar elden. Vill man lära känna de djupare mytologiska lagren så är det viktigt att förstå vilka gudomligheter som relaterar till vilka element. Detta återspeglar sig nämligen både i den nordiska kosmologin samt i de parförhållanden som beskrivs i Eddorna, exempelvis Oden och Frigg samt Njord och Skade.

Då drogo alla makter
till sina domaresäten,
högheliga gudar,
och höllo rådslag,
vem all luften
med lyte blandat
eller åt jättens ätt
Ods mö givit.  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post14