Angerboda

Angerboda

En blogg om hednisk världsåskådning

Den här bloggen avhandlar skandinavisk hedendom i allmänhet, och stav i synnerhet. Bloggen täcker in allt från allmänna tankar till djupare inlägg om gudomligheter och myter.

Skatteverket vs. Sörmlands Stavhov

StavPosted by Angerboda Sat, July 06, 2019 01:07:05

I veckan kom beslutet från Skatteverket, hovet får inte behålla sin status som andaktshus. Skatteverket omtaxerar istället Sörmlands Stavhov till en hyrehusenhet.

De som följt bloggen vet att denna process pågått ett tag. Vi har anfört alla argument vi har kunnat, fastigheten är byggd som ett andaktshus, den enda verksamheten som försiggår i fastigheten är av religiös natur. Ritualer som är att se som bön förekommer i fastigheten, vi har övergångsritualer som är att likställa med det kristna dopet. Vi samlas minst en gång i veckan, och vi firar gemensamt religiösa högtider i fastigheten. Fastigheten ägs dessutom av en person som har en roll som är likvärdig en pastor i en kristen församling. Men ingenting har handläggaren på Skatteverket accepterat.

Detta trots att Skatteverkets riktlinjer är tydliga, en fastighet skall taxeras utifrån vilket ändamål den är byggd för, och vilken verksamhet som pågår i fastigheten.

Skatteverket har tagit fasta på att vi uppgett att vi utgör en icke missionerande trosinriktning, som endast vänder sig till de som söker upp oss; vilket i sig beror på att vår trosinriktning åtminstone delvis är att se som fatalistisk. De som är ämnade att följa vår väg kommer att hitta den, utan att vi springer och knackar på deras dörr och tjatar.

Man har även fastnat på att jag beskrev verksamheten som blygsam, vilket jag gjorde enbart för att jag inte kände att Skatteverket hade med vår verksamhet att göra. Utifrån dessa invändningar argumenterar man för att verksamheten i byggnaden inte är av tillräckligt stor samhällsnytta för att kvalificera som specialbyggnad. I min begäran till omprövning menar jag att det knappast kan vara avgörande ifall verksamheten i byggnaden är tillräckligt utåtriktad för att den skall anses vara en kyrkobyggnad. Nyckeltal som antal aktiviteter eller antal besökare kan inte heller vara avgörande. Det enda som kan vara avgörande är syftet med byggnaden och arten av den verksamhet som bedrivs.

Man har hela tiden från Skatteverkets sida ifrågasatt mina argument och därmed tvingat mig att allt mer detaljerat beskriva min religiösa tillhörighet. Under processens gång har jag blivit införstådd i att detta i sig är ett brott mot min grundlagsskyddade religionsfrihet. Myndigheter får helt enkelt inte avkräva folk uppgifter om deras religiösa hemvist. Denna process har sett till att min religionstillhörighet finns väl dokumenterad i offentliga handlingar.

Utifrån argumentationen i beslutet från Skatteverket, så är det tydligt att man utgår i från monoteistiska religioner och deras förutsättningar när man fattat detta beslut. Man är fast i en schablonbild av vad religion är, de flesta religionsvetare är nog överens om att religion idag varken behöver ha en missionsbefallning eller trosbekännelse. Religion kan ha helt andra ramverk, på precis det sätt som nordisk hedendom och stav har.

Argumentationen i beslutet och det faktum att man ändrar fastighetsbeteckningen på Sörmlands Stavhov till hyreshusenhet; skickar en tydlig signal. Man markerar att vår religiösa utövning har lägre status jämfört med monoteistisk trosutövning; samt att endast monoteister har rätt att hålla av staten erkända andaktshus.

Jag ser det som ytterst osannolikt att processen fortsatt ifall jag istället hade varit en pastor inom en frikyrkoförsamling som råkade stå som ägare till ett bönehus. Därför anser jag att även detta är en kränkning och diskriminering som går mot den grundlagsskyddade religionsfrihet vi har enligt regeringsförklaringen. Eftersom jag anser att min grundlagsskyddade religionsfrihet har kränkts på flera punkter så har jag även startat en parallell process omkring detta.

Eftersom jag tillhör en religion som in i det som definieras som modern tid har undantryckts och förföljts, till den grad att dödsstraff har utdömts för folk som ägnar sig åt liknande bruk som det vi gör; så anser jag att kränkningen när man registrerat min trostillhörighet är extra allvarlig. Jag tillhör trots allt en tradition som var sluten och hemlighölls fram till 1992 av just denna orsak. Det faktum att det finns monoteister som är extremt fientligt inställda gentemot polyteistiska trosutövare gör inte saken mindre allvarlig.

Som ni förstår kommer jag inte vika ned mig. Jag tänker inte acceptera att bil felfördelad av statliga myndigheter, ej heller att min religionsfrihet anses som mindre skyddsvärd jämfört med monoteistisk religion.

Vi ägnar oss åt bön, övergångsritualer, högtidsfirande och själavård på Sörmlands Stavhov; vår verksamhet utgör lika stor samhällsnytta som vilken annan kyrkobyggnad som helst, och den skall därmed erkännas som ett andaktshus av staten.

Jag som gode skall inte heller behöva nagelfaras av tjänstemän på statliga myndigheter. Jag har precis samma funktion som en frikyrkopastor, och det hus där jag bedriver min gärning skall erkännas som ett andaktshus.

Jag kommer med största sannolikhet att återkomma till ämnet. Detta är principiellt viktigt både utifrån ett demokratiskt perspektiv, men även för andra inom den hedniska kretsen. Även om Sörmlands Stavhov är det första dedikerade hovet i Sverige, så är vi sannolikt inte det sista. Det gäller alltså att säkerställa hedningars rättigheter även framöver.

Jag har bifogat ett kort på när syjuntan har möte i den fastighet som numer är Sörmlands Stavhov. Om än de yttre uttrycken för vår tro skiljer sig, så är de säkerligen upprörda. För även de verkade i en tid då staten ansåg sig ha rätt att sätta sig över folks trosutövning.


  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post33

Boken om Heimdall

StavPosted by Angerboda Wed, December 26, 2018 03:00:23

För fyra år sedan publicerade jag ett blogginlägg med titeln ”Heimdalls svärd”, där beskrev jag kortfattat systematiken inom stav och synen på guden Heimdall inom traditionen. Jag avslutade med att deklarera att stav är en Heimdall-kult. [1]

I den här texten utvecklar jag Heimdall utifrån ett stavperspektiv. Texten bygger på min egen analys och tolkning av stavs systematik och struktur och de olika aspekter inom traditionen som berör Heimdall. Precis som många av mina inlägg är denna text att se som en källtext, då det är första gången uppfattningen från av en muntlig tradition förmedlas i en sammanhållen text.

Den här texten blir en djupdykning där jag försöker förtydliga Heimdalls väsen, det underlättar således om man har följt bloggen och har en relativt god kunskap om nordisk mytologi. Men, jag kommer lämna referat till andra blogginlägg som jag har skrivit och som berör de olika områden jag avhandlar. Jag refererar även till de skriftliga källorna och nämnvärda forskare.

Den här texten samlar alltså ihop en stor textmassa, och sammanfattar väldigt mycket av mitt bloggande. Den här texten kan ses som det inledande kapitlet i den bok jag publicerat kapitelvis på nätet under de senaste fyra åren. Den som utgår från denna text och följer referenserna utlovas en god förståelse för vad stav faktiskt är och hur det fungerar. Sedan är det upp till läsaren att avgöra om den vill försöka tillgodogöra sig även de praktiska bitarna av stav. Enligt mig är det praktiska utövandet precis lika viktigt som det teoretiska.


Inledning

Inom akademin framstår Heimdall lite som en gåta, man vet inte riktigt hur man skall förhålla sig till honom. Från mitt perspektiv som stavutövare är detta väldigt konstigt. Heimdall nämns på åtskilliga ställen i de litterära källorna, om man analyserar vad han gör, och vad han säger, och hur man beskriver honom; så tycker jag att man får en ganska tydlig bild.

I Eddadikten Rigsthula beskrivs hur Heimdall besöker människorna under namnet Rig, han besöker olika familjer och utifrån detta formeras de samhällsklasser som utgör kärnan i samhället. Rig ger de människor han möter goda råd och förmedlar kunskap om runor och annat praktiskt. Han är delaktig när de lär sig stridskonst och magi och annan värdefull kunskap. Till slut kommer en punkt då Jarls son Kon Unge (konung) överträffar Rig i kunskap om runor, och därmed får överta hans namn. Det ger nästan intrycket av en gudomligt inrättad och ärftlig kungaätt, till skillnad från stav har Rigsthula ett socioekonomiskt perspektiv. [2]

I Rigstula framställs Heimdall som en lärare och förmedlare av kunskap, en länk mellan gudar och människor. Enligt de litterära källorna är det Oden som fångar upp runorna från underjorden, men det är Heimdall som förmedlar kunskapen till människorna. Måste vi relatera Heimdall till en gudomlighet från en annan tradition så kommer Grekernas Hermes Trismegistos nära till hands, likaså Egypternas Thot eller Metatron som förekommer i judisk och kristen mysticism.

Enligt stavs uppfattning är Heimdall den av gudarna som främst förstår människorna och deras behov, han är den mänskligaste av gudarna, och han lyssnar till människorna. Han kan därmed liknas med en psykolog. Enligt stavs uppfattning är Heimdall beskyddare av jarlklassen, alltså tänkarna, filosoferna och läkarna. [3]Geometri och tidräkning

I artikeln om Heimdalls svärd beskriver jag hur Heimdall inom stav är knuten till den sjunde runan, och att man genom att stapla den sju gånger skapar en illustration av Urds väv. I artiklarna om runställningarna och stridskonsten så har jag beskrivit hur man inom stav uppfattar detta som en geometrisk illustration som visar flera underliggande lager av vår verklighet. I denna illustration finns flera aspekter av universums förutsättningar inkodade, och precis som en hyperkub, eller tesserakt, så skall illustrationen uppfattas som en skugga av något multidimensionellt som man försöker förmedla på en tvådimensionell yta.[4][5][6]Illustrationen av väven har starka paralleller med medeltida geometri och platonism, och den fyller samma funktion som de kuber man använder inom andra filosofiska skolor. Man kan även se paralleller till modern fysik där geometri spelar en viktig roll. Från ett strikt stavperspektiv knyter vi alltså Heimdall till matematik. Men vi knyter honom även till kunskap i största allmänhet. Oavsett om man utgår från mysticism eller modern fysik, så är det återkommande att man använder avstånd, vinklar och former för att förklara universums egenskaper.

Heimdall personifierar systematiken inom stav, och därmed knyts Heimdall även till tidräkning genom den runkalender som är en integrerad del av stavs systematik. Detta är den enda levande runkalender som existerar idag, den är dessutom mer omfattande än de jämförbara medeltida runkalendrar man känner till. Stavs kalender har mycket tydliga mytologiska kopplingar, och är till skillnad från medeltida kalendrar helt fristående från den kristna kalendern. Heimdalls koppling till tidräkning är inte speciellt kontroversiellt utifrån ett akademiskt perspektiv, då han blåser i Gjallarhornet och markerar slutet på innevarande tidsålder. [7]Heimdalls ljud – Valans spådom

Genom Heimdalls lur och att han beskrivs ha en extremt välutvecklad hörsel; så är det naturligt att förknippa Heimdall med musik. Jag kan inte komma på någon annan nordisk gudomlighet som i källorna är lika tydligt förknippas med ett musikinstrument. Om man applicerar matematik på former får man geometri, applicerar man matematik på ljud skapas musik.

Enligt fysiken är ljud inget annat än vibration, och vibration är i sin tur energi. Enligt fysiken är vibration en förutsättning för universum, utan detta skulle allt stagnera och falla isär. Atomer och molekyler behöver energi för att hålla ihop.

Valans spådom är en av de viktigaste dikterna i den nordiska mytologin, där beskrivs världens skapelse och undergång. Dikten inleds med en uppmaning till Heimdalls söner att lyssna.

Hören mig alla
heliga släkten,
större och smärre
söner av Heimdall;
du vill ju, Valfader,
att väl jag täljer
forntida sägner,
de första, jag minnes.

På fornisländska lyder den inledande strofen;

”Hljóðs bið ek allar helgar kindir, meiri ok minni mögu Heimdallar”

Ordet Hljóðs betyder ljud, men det kan också vara en uppmaning att vara tyst och lyssna på något viktigt. Ordet bið, alltså ber, förstärker att det är en uppmaning till åhöraren att inta tystnad, men ordet kan också åsyfta bön och tålamod. Ordet mögu som brukar översättas till söner korrelerar till den moderna svenskans måg, även ingifta släktingar kan gå under denna benämning. Ordet mögu kan även syfta till unga män i allmänhet, och har släktskap med den feminina motsvarigheten mö. De som uppmanas att lyssna behöver med andra ord inte uppfattas som genetiska ättlingar till Heimdall.

Redan i inledningen av dikten förbinds alltså Heimdall till både ljud och människor. Man kan uppfatta att ljud som urprincip och underliggande förutsättning, länkas samman med människorna som har kommit många steg senare i skapelseprocessen. Versen binder genom Heimdall samman människorna med alla nivåer i universum. Människan är skapelsens krona, utan att för den sakens skull ställa människorna över något annat. Det är många underliggande lager som krävs för att människorna skall kunna existera. Samma ögonblick som universum slutar att vibrera och göra ljud så upphör mänskligt liv.

Det är också värt att notera att heliga släkten nämns i samband med uppmaningen att lyssna, vilket indikerar att det som förmedlas i sig är heligt. Ord är magiska och heliga inom många religioner, inte minst i en muntligt traderad religion som nordisk hedendom. De skriftliga källorna är som bekant nedtecknade muntliga berättelser.

I Strof 27 av Valans spådom så återkommer man till Heimdall i förhållande till ljud:

(Lönnroth)
Hon vet var Heimdals
hörsel är gömd
Under det heliga
högresta trädet

På fornisländska är det återigen det mångtydiga ordet hljóð som används. Ordet kan som nämnts vara en uppmaning att lyssna under tystnad, men det kan även beskriva ljud, ton, musik eller hörsel. Om man tittar på andra nordiska översättningar så är hörsel inte ett självklart val, andra nordiska översättare har översatt strofen med ”Heimdalls ljud”, eller Heimdalls horn.

En del forskare finner det förbryllande att Valans spådom inleds med en referens till just Heimdall. Men den aktade religionshistorikern Gro Steinsland, menar att man under den sena vikingatiden framhäver Heimdall som ett svar på utmaningarna från kristendomen, och att detta visar att hedendomen fortsatt var nyskapande och aktiv.

Steinsland argumenterar för att Heimdall representerar en mer human riktning av hedendomen, jämfört med myterna omkring Oden. Man stakar ut en ny framtid fri från de släktfejder och edsbrott och svek som präglade vikingatiden, både på ett mänskligt och gudomligt plan. Alltså frigör man sig genom Heimdall från de motsättningar som i förlängningen leder till Ragnarök. Man har alltså tagit lärdom från myterna, och genom denna lärdom valt en annan väg. [8]Himmelsberget, kosmologin och ursprunget

I sången om Grimner berättar Oden att Heimdall har sin boning på Himmelsberget.


Vers 13:
Himinbjorg är den åttonde,
och Heimdall där säges
över helgedomarna härska;
i sitt trevna hus
tömmer gudaväktarn
glad sitt goda mjöd.


Steinsland menar att denna vers tydliggör att Heimdall hör hemma i de övre kosmologiska skikten. Vidare nämns i versen att Heimdall därifrån härskar över helgedomarna, vilket påminner om uppfattningen inom stav att Heimdall är jarlarnas, det vill säga prästerskapets, beskyddare. Versen avslutas med att Heimdall i sitt hem glatt dricker sitt goda mjöd. I nordisk diktkonst refererar mjöd ofta till insikt och kunskap. Under den här tiden gör man inte heller skillnad mellan humaniora, vetenskap eller andlig kunskap; det är en senare uppdelning. Utifrån ett stavperspektiv är det inte någon egentlig skillnad mellan vetenskap och andlighet, det är endast olika vägar att försöka förstå vår omvärld och de villkor vi lever under.

Religionshistoriskt är det inte alls kontroversiellt att hävda att Heimdall har en kosmologiskt funktion. Inom stav är Heimdall knutpunkten mellan de sju världarna i kosmologin, och kopplingarna visualiseras med Hagl runan, alltså en geometrisk illustration av kosmos. Denna uppfattning är inte helt annorlunda jämfört med källorna som uppger att Heimdall vaktar bron Bifrost som knyter ihop världarna. Förutom att stav tillför en geometrisk dimension, så ses även Heimdall som en personifiering av knutpunkten. Heimdall är alltså en integrerad del av universum enligt den bild stav förmedlar.

Värt att nämna är att man inom stav inte förmedlar någon uppfattning om Yggrasil eller Bifrost, kosmologin knyts helt och hållet samman genom Hagl runan.
Följer man logiska steg utifrån Stavs kosmologiska illustration, så kan man faktiskt avkoda stora delar av den nordiska skapelseberättelsen; dessutom rimmar illustrationen väl med underliggande lager i Eddorna. Utifrån stavs kosmologi kan man dessutom dra paralleller till klassisk platonism.

Den främsta källan till nordisk kosmologi kommer från den medeltida isländska skalden Snorre Sturlasson. Jämfört med Snorres kosmologiska beskrivning är stavs kosmologi extremt sammanhållen. Snorres kosmologi faller isär vid närmare granskning, medan stavs kosmologi står pall för kritisk granskning. Stavkosmologin är unik i vår tid, men jag har valt att inte publicera detaljstudier av stavkosmologin. Flera gånger har jag skrivit utkast, men varje gång har jag slutat eftersom det kändes som jag dissekerade traditionen.

Heimdall hör alltså samman med den matematik, i form av geometri, ljud och tid, som återkommer i olika religioners skapelseberättelser. Dessutom utgör Heimdall det urmedvetande som krävs för att överhuvudtaget kunna skapa universum. Det är en väletablerad filosofisk uppfattning att tanken och fantasin kommer före allt. Ingenting kan skapas om inte någon tänker ut det i förväg. Enligt stavs skapelseberättelse, som ännu är muntligt traderad, så är det Heimdall som står för denna tanke. Stav uppfattar alltså Heimdall som den första, och den äldsta av gudarna. Stav uppfattar till och med att Heimdall stammar från en tidigare kosmisk cykel.


Heimdall gudarnas rådgivare

Även gudarna har nytta av Heimdalls vishet och goda råd. I kvädet om Trym berättas att jätten Trym har stulit Tors hammare, för att återlämna hammaren kräver jätten att få gifta sig med Fröja. Fröja vägrar att gå med på detta, vilket föranleder att Heimdall ger rådet att Tor själv bör ta på sig brudkläderna. Så här översatte Erik Brate strof 15 i Trymskvädet:

Då yttrade Heimdall,
av asar den vitaste, -
han visste väl framtiden
som vanerna annars -
"Bindom på Tor då
brudelin;
bäre han det stora
brisingasmycket!


Benämningen den vitaste av asar är inte helt tydligt enligt språkvetarna, men det verkar finnas två uppfattningar. Den ena är att vit syftar på att någon är vacker och har lyster. Den andra möjligheten är att vit syftar på någon som inte behöver arbeta fysiskt, och som kan sitta i skuggan och filosofera och därmed undvika solbränna. Inom stav finns dock uppfattningen att färgen vit är knuten till jarlklassen, alltså prästerskapet. Heimdall ses som jarlklassens främsta gudomlighet. De andra gudomligheterna som representerar jarlklassen har en viss dragning åt krigarna i Herseklassen, det har inte Heimdall. Han är den mest utpräglade jarlgudomligheten.Stav- Heimdalls skola

Stav har blivit omtalat som en stridskonst, men enligt traditionsbäraren är stav främst ett verktyg för att förmedla kunskap. Ivar Hafskjold har beskrivit stav som familjens utbildningssystem, genom vilket släktens medlemmar har erhållit den kunskap de behövt.

Föreställ dig att Heimdall skall förmedla sin kunskap till människorna, eller att människor skall förmedla Heimdalls kunskaper, och kunskapen om Heimdall vidare. Vore det inte i sådana fall lämpligt att försöka förpacka så mycket av kunskapen som möjligt omkring de runor som Heimdall lärt människorna? Man skapar helt enkelt ett runbaserat system där man kodar in matematik i form av tidräkning, geometri och musik. De gudomligheter som Heimdall lärt människorna om finns i denna struktur. Men även kosmologin, elementläran och örtmedicin och annan viktig kunskap. Man går så långt att man till och med kodar in hantverk och stridskonst. På många olika plan försöker man med minsta gemensamma nämnare att tydliggöra universums underliggande hemligheter.

Den som utgår från systemet får hänvisningar till vad den utifrån sina egna behov bör studera och expandera för att utveckla sig som människa. Hela den här artikeln är full med kunskap jag erhållit tack vare att jag utgått från stav.

Men, även en kult till en gudomlighet som är väldigt vetenskaplig behöver bön; därför lär sig eleverna runställningarna. Kort beskrivet en mångfacetterad ritual där man manifesterar och internaliserar runorna och applicerar deras form på allt från skriftspråk till stridskonst. Även bönsång och andningstekniker för stridskonst finns integrerade i ritualen. Till och med aspekter av förfädersdyrkan finns i runställningarna.

Det fantastiska med denna ritual är att man kan lära den på en dag, sedan har man att göra resten av livet. Genom den egna kroppen och sinnet ger ritualen utifrån de egna förutsättningarna en individanpassad träning. Kunskaperna och insikterna överförs i ett mångdimensionellt kontext, där kropp, sinnen och ande samverkar till att förmedla kunskapen.

Stridskonsten som lärs ut, bland annat genom runställningarna, bygger också på minsta gemensamma nämnare. Man lär ut små byggstenar som ger utövaren underliggande förståelse för stridskonstens principer och regler, detta hänger sedan samman med den filosofi inom systemet som stipulerar hur universum och samhället är konstruerat. Man utgår från den runbaserade geometri som systemet uppfattar är grunden till all skapelse i universum. De fem personligheterna, eller klasserna, som Heimdall strukturerade samhället omkring är också essentiella inom stridskonsten. Till och med gudomligheterna används för att manifestera och tydliggöra stridskonsten, vilket i sin tur förmedlar kunskap om gudomligheternas karaktär.

Heimdalls människokännedom i relation till de fem klasserna uppmanar dessutom utövaren att ha ett psykologiskt perspektiv till stridskonst, vad föranleder att man går i strid? Kan man välja en annan och mer kostnadseffektiv väg? Vad är det som triggar motståndaren? Hur tänker motståndaren? Precis som med skapande, så kan ingen större strid vinnas om den inte först vinns i tanken.

Stav kan alltså liknas vid en hednisk motsvarighet till fysikens periodiska system, en stark grundstruktur där utövaren likväl har möjlighet att systematisera nya upptäckter och insikter efterhand. Därmed stärks systemet och traditionen ju mer vi studerar och ju mer vi förstår.

Vetenskapsmannen Heimdall uppmanar oss att värdera all fakta som finns till buds, det finns ingen motsägelse mellan vår religion och vetenskap. Vi är inte dogmatiska eller fundamentalistiska. Vi förväntas vara kritiska och undersökande, även gentemot den egna traditionen. Vi förväntas analysera stavs struktur, och ifrågasätta de komponenter som ingår, genom denna process lär vi oss förstå systemet bättre. Jag själv utgör en av traditionens främsta kritiker, och jag utmanar traditionen så fort jag ser en chans. Jag har många gånger trott mig se brister i systematiken, varje gång har systemet vunnit den intellektuella kampen; och varje gång har jag kommit ut på andra sidan med mer kunskap. Genom stav har jag utmanat Heimdall, genom stav har Heimdall utbildat mig. Heimdall är en tålmodig och överseende lärare.

Fokusen på Heimdall inom stav, och synen på densamma, innebär att stav är helt unikt i ett modernt hedniskt perspektiv. Det finns ingen annan form av modern nordisk hedendom som är i närheten så sammanhållen som stav. Den starka systematiken, och de oerhört många lager som är inkodade innebär att stav är en oerhört kraftfull filosofisk tradition. Jag har personligen aldrig sett någon annan stridskonst där filosofin och kampkonsten är så hårt integrerade.

Men, det vore ett misstag att tro att Heimdall är den enda viktiga gudomligheten inom stav. Heimdall personifierar blott systematiken och strukturen, andra gudomligheter sätter sin prägel på traditionen som helhet. Traditionen är så ambitiös, att även det som egentligen inte går att systematisera är utsatt på kartan, och därmed medvetandegjort för utövaren. [9]Stavs tillkomst

Oinsatta människor påstår emellanåt att stav är ett modernt påfund, men betänk att ovanstående text enbart är ett litet kondensat av allt traditionen innehåller. Det torde vara uppenbart för alla hur komplex denna tradition faktiskt är. Enligt mig finns det tre tänkbara alternativ omkring stavs tillkomst.

Det första alternativet är att stav ursprungligen förmedlades direkt av Heimdall, vilket borde vara den självklara slutsatsen utifrån ett rent religiöst perspektiv. Men, för den som besitter en gnutta kritiskt tänkande så framstår detta nog som ett tveksamt påstående.

Det andra alternativet är att det tog Heimdalls följare åtskilliga generationer att strukturera och systematisera all kunskap de hade; med syfte att utbilda kommande generationer, precis på samma sätt som de uppfattade att Heimdall en gång utbildade deras förfäder.

Men i slutändan är det nog lättast att sluta sig till att stav är ett modernt påfund. Men då får man även finna sig i att man geniförklarar skaparen av systemet. Denna har ju visat på större insikt och förmåga att tolka nordisk mytologi, kosmologi och runor än både den samlade akademin och runmagiska rörelsen tillsammans. Skaparen av stav ligger långt före alla andra på alla plan. Det är förstås teoretiskt möjligt att det förhåller sig så att stav är skapat av ett geni. Fast vi utgår som sagt från en logisk och vetenskaplig filosofisk skola, följdfrågan blir således hur sannolikt det är?

I slutändan bryr sig nog varken Heimdall, vår traditionsbärare, eller undertecknad om vad kreti och pleti har för uppfattning om traditionens ursprung. Vi ärar Heimdalls gärning bland människorna genom att erbjuda de som efterfrågar andlig bildning efter deras förmåga.

Mitt syfte med att skriva har varit att sprida kunskap om stav, vilket verkar ha varit till gagn för en del människor. Men jag hoppas även att jag inspirerat en och annan till aktivt utövande. Det är omkring det aktiva utövandet som traditionen får en chans att fortleva. Endast delar av stav kan överföras via text, viktiga delar av stav måste upplevas och erfaras för att ge eleven utbyte.Referenser i texten:

[1] Heimdalls svärd, http://blogg.angerboda.se/#post6

[2] De fem personligheterna inom stav, http://blogg.angerboda.se/#post5

[3] Stavs health practices, http://engblogg.angerboda.se/#post3

[4] Stavar sätter Heimdalls söner, http://blogg.angerboda.se/#post19

[5] Stridskonsten inom stav, http://blogg.angerboda.se/#post18

[6] Fungerar stav?, http://blogg.angerboda.se/#post31

[7] The esoteric rune calendar of Stav, http://engblogg.angerboda.se/#post5

[8] Gro Steinsland, Fornnordisk religion, 2007.

[9] Kampkonst, hedendom och schamanism, http://blogg.angerboda.se/#post16


Icke refererade artiklar av värde:

The stav poem, http://engblogg.angerboda.se/#post4

An interview about Stav and heathenism, http://engblogg.angerboda.se/#post8

The winter thing, http://engblogg.angerboda.se/#post2

Tenen- det mystiska vapnet inom stav, http://blogg.angerboda.se/#post12

Mann-runan, http://blogg.angerboda.se/#post20


Totalt finns ett fyrtiotal artiklar på mina engelska och svenska bloggsidor.


Citerade Nordiska dikter:

Rigstula: http://heimskringla.no/wiki/Rigstula_(Erik_Brate)

Valans Spådom: http://heimskringla.no/wiki/Valans_spådom

Sången om Grimner: http://heimskringla.no/wiki/Sången_om_Grimner

Kvädet om Trym: http://heimskringla.no/wiki/Kvädet_om_Trym  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post32

Fungerar stav?

StavPosted by Angerboda Fri, December 21, 2018 03:47:01

En återkommande fråga som jag får är huruvida stav fungerar. Frågan kräver att den definieras, menar man stav som andligt verktyg eller filosofiskt ramverk? Eller frågar man huruvida stav är utvecklande fysiskt och psykiskt? Eller reducerar man stav till kampkonsten inom traditionen?

Allt inom stav är integrerat till den grad att det är svårt att separera delarna från varandra, men oftast är det specifikt kampkonsten frågeställaren undrar över. Därför utgår jag från denna i detta blogginlägg, men med en liten brasklapp att kampkonsten endast är en del av helheten.

För ett par månader sedan befann jag mig på tjänsteresa Bologna i Italien, det var en behaglig sensommarkväll och jag är på väg tillbaks till hotellet efter en sen middag med kollegor och samarbetspartners. Vi hade ätit och druckit gott vilket verkar vara obligatoriskt i Italien.

Jag går längst en typisk italiensk tidlös gränd, och som det brukar vara i Italien är det en hel del folk ute även fast det är sent och mitt i veckan. På andra sidan gränden ser jag ett par ruffiga typer sitta och konversera på trottoaren, i det här läget uppfattar jag inte att de utgör något egentligt hot. Men när jag passerar så ropar en av dem och börjar snabbt närma sig snett bakifrån. Personen kommer från klockan halvfem för att beskriva vinkeln med militär vokabulär. Det här är en vinkel där man normalt är ganska exponerad, och det är en ypperlig angreppsvinkel.

När jag hör att personen kommer mot mig så använder jag instinktivt den vändning som är en essentiell, och en ibland negligerad del av runställningarna; det är dock en av de viktigaste inkodade rörelserna i ritualen. Den som vill läsa mer hänvisar jag till min tidigare bloggpost om just runställningarna. Men kort vill jag nämna att en aspekt av ställningarna är att programmera psyket och kroppen för stridskonsten inom stav.

Vändningen gör att jag snabbt kommer i en position där jag kan möta personen som närmar sig. Jag sätter även upp ena handen i en fé position för att försäkra sig om att han inte kan komma för nära mig. Han reagerar instinktivt på mitt snabba byte av position, där rollerna i praktiken är ombytta, och jag har min hand innanför hans trygghetsgräns. Med stav terminologi så har jag nu kontroll över personens huvudlinje. Ni som följt bloggen vet att vi inom stav utgår ifrån en geometrisk uppfattning av kampkonst i relation till runorna.

Jag har lärt mig en viktig lärdom genom stav, när man tar kontroll över någons linjer så reagerar de instinktivt, speciellt någon är otränad blir lätt mentalt blockerad. Personen som närmar sig mig fryser till, vilket ger mig några ögonblick att bedöma det som sker. Jag passar på att läsa av vad personen verkar ha för intention och huruvida den har något tillhygge eller liknande, och vart den har sina händer.

Mannen är ungefär lika lång som mig, och återfår fattningen men med en tydlig stress eftersom gått innanför hans gräns. Han börjar prata, och trots att jag inte kan italienska förstår jag att han ber om pengar; jag svarar lugnt på engelska att jag inte har några pengar. Han väljer då att runda mig på behörigt avstånd och avlägsnar sig snabbt från platsen.

Om jag istället hade uppfattat att personen utgjorde ett hot; så hade jag som sagt full kontroll över hans centrumlinje. Jag hade snabbt kunnat åsamka honom stor skada, exempelvis hade jag kunnat använda runorna Rei eller Björk för ett rakt angrepp mot känsliga delar. Jag hade även haft möjlighet att fullfölja den fé position jag hade och använda den till att kasta honom rakt ned på backen. Jag förstår att det här med runpositioner och linjer är vagt för den som inte ägnat sig åt stav, men enkelt uttryckt var han vidöppen för eventuella angrepp från mig, och precis som vändningen hade jag dessa möjligheter inkodade i ryggmärgen.

Denna person hade sannolikt inte avsikt att skada mig, utan ville troligen bara tigga pengar. Men jag kan inte utesluta onda avsikter helt och hållet. Det kan lika gärna varit så att han hade för avsikt att råna mig ifall jag varit ett lättare offer. Det viktiga i sammanhanget är dock att jag hamnade i en potentiellt farlig situation, att jag agerade utifrån min träning; och instinktivt skaffade jag mig själv psykologisk och fysiskt övertag.

Om man lyssnar på utövare av andra kampkonster, är det inte ovanligt att de berättar om hur de hamnat i konfrontationer och helt tappat bort åratal av träning och istället börjat med rallarsvingar. Detta hände inte mig denna gång, utan jag följde precis det mönster som jag konditionerat min hjärna och min kropp att agera efter.

Jag har ett annat exempel, som skedde för över femton år sedan, det är alltså så pass gammalt att jag kan återge delar av händelseförloppet utan att skämmas alltför mycket. I grova ordalag handlar situationen om att jag utrustad med rattkrycka möter en person med kniv. Det som lett till den prekära situationen kan inte beskrivas som min stoltaste stund. Det fanns åtskilliga tillfällen att bryta en situation som eskalerade, men jag hade aktivt valt att driva på konflikten.

När jag ser personen med kniven närma sig, så går jag upp i en tydlig gard med rattkryckan, och i det här läget väljer personen att vika av och springa åt ett annat håll för att skaffa skydd. För första gången under händelseutvecklingen visar jag prov på lite förstånd och låter personen komma undan.

När min motståndare vek av, så hade jag lika väl kunnat avancera och drämt till honom i skallen. Jag hade också kunnat välja en låg svansgard som inbjöd till ett angrepp; och slagit rattkryckan i skallen på honom så fort han kom inom räckhåll. Om jag drämt honom i skallen, så hade jag förstås kunnat säga att min träning gjort att jag vunnit över en knivbeväpnad person. Nu kan jag säga att min obalans vid tidpunkten, samt att jag inte tränat lika länge, gjorde att jag lät en situation eskalera helt i onödan. Men väl där tog jag likväl kontroll över utvecklingen med hjälp av den träning jag hade. Jag hade även sinnesnärvaro nog att inte baserat på aggressivitet slå rattkryckan i skallen på personen! Därmed besparade jag mig en statligt subventionerad semester på mindre pittoreskt vilohem.

Ovanstående är ett exempel på att stav är principstyrt, den gången var det en rattkrycka, men jag hade använt precis samma gard med en vandringskäpp eller ett enhandssvärd. Vi delar i princip endast upp vapnen utifrån om de är enhandsvapen eller tvåhandsvapen.

Utöver detta finns det exempel där jag använt stav till att kontrollera situationer långt innan de lett till konflikt, då har jag i ett tidigt skede använt stavs psykologiska sidor. Det är nog dessa tillfällen man bör vara stoltast över. Samtidigt är jag trygg i att veta att jag utifrån min träning har förutsättningar att agera fördelaktigt ifall detta någon gång brister. Kampkonsten är som sagt var inte en avskild del, utan den människokännedom man får genom stav är precis lika användbar i vardagslivet och i fredliga möten med sina medmänniskor. Jag vill därför framhålla att stav inte handlar om att slåss! Åtminstone inte enligt det mönster som många idag föreställer sig att man skall slåss efter.

Vill man bli duktig på att slåss utifrån det allmänt accepterade konceptet, så är inte stav rätt väg. Då finns det betydligt bättre alternativ. Vill man däremot lära sig en kampkonst med en helhetssyn på tillvaron, som erbjuder både andliga, psykologiska och fysiska verktyg till konflikthantering, så kan stav vara rätt väg. Men var beredd på att avsätta en rejäl träningsdos för att nå dit, och var beredd på att offra många av dina föreställda sanningar på vägen.

Det finns garanterat inte någon stavklubb inom bekvämt avstånd heller, så det är ingen idé att maila mig och fråga om jag kan rekommendera någon tränare på din lokala ort. Stav är exklusivt och för dem som är villiga att anstränga sig lite extra. Är man ute efter rekreationsträning så rekommenderas att man söker sig till närmaste kampsportsklubb, den träningen är säkert givande även om det inte är stav.

Vill man bara slåss däremot, så behöver man varken stav eller någon konventionell kampsport, några av de bästa slagskämpar jag känt hade i princip ingen träning överhuvudtaget. Fast de var precis som jag beskrev mig själv i stycket ovan, duktiga på att skapa onödiga konflikter omkring sig. Dessutom var de duktiga på att effektivt avsluta dem eftersom de besatt en rejäl dos våldskapital. Rent allmänt undrar jag dessutom vart slagskämparna tagit vägen? När jag var yngre fanns det gott om dem, idag verkar det mest vara fega nidingar med skjutvapen.  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post31

Verksamhetsrapport 2018, utblick 2019

StavPosted by Angerboda Sat, November 24, 2018 16:51:57

Jag har ju tidigare delgivit verksamhetsberättelser, men denna kom till på lite annorlunda väg. Nyligen damp det ned ett brev från Skatteverket i min brevlåda. Man ifrågasatte huruvida den byggnad som utgör Sörmlands Stavhov kvalificerar att bära typbeteckningen 827, ecklestiastikbyggnad; alltså en byggnad som används för religiös verksamhet.

Jag redogjorde kort för verksamheten som bedrevs, varav skatteverket ifrågasatte huruvida verksamheten var tillräckligt regelbunden, eller av tillräcklig samhällsnytta. Detta föranledde att jag började fundera omkring årets aktiviteter, vilket manifesteras i denna text. Detta är alltså något så udda som ett kombinerat blogginlägg och partsinlaga, eftersom jag kommer skicka texten även till handläggaren på skatteverket.

Träningen 2018.

När hösten 2017 gick mot vinter så beslutade vi att boka in oss i en gymnastiksal, tanken var att vi skulle fortsätta vår träning under vinterhalvåret. Detta beslut är av nödvändighet eftersom vi inte har råd att värma upp Sörmlands Stavhov under vintern.

Vi valde att boka salen varannan torsdag, inte ett helt slumpmässigt val eftersom gudomligheten Tor har starka band till den typ av träning vi ägnar oss åt. Vår fokus skulle nämligen vara det fysiska uttrycket av stridskonsten inom stav; vilket vi använde som en ingång mot de mer filosofiska och andliga aspekterna av traditionen. Stav är fascinerande eftersom allt är så integrerat att det är svårt att dra gränsen mellan det fysiska och det filosofiska.

När våren kom så flyttade vi tillbaks träningen till Sörmlands Stavhov, vid fint vänder var vi utomhus på hovets gräsmatta, och de få tillfällen det var sämre väder så var vi inomhus i hovet.


Vinterting i Danmark

Vid månadsskiftet januari/februari åkte en delegation för att fira vinterting i Danmark. Alla danska öar var representerade, därutöver engelska, norska och svenska medborgare. Som instruktör hade man bjudit in Graham Butcher från England, en av Ivar Hafskjolds första elever utanför familjen. Dessutom deltog nästa generations traditionsöverhuvud; som höll specialträning för undertecknad och ett par till.

Insatsen från Sörmlands Stavhov var att jag föreläste om stavs syn på livet efter döden, och hur detta skiljer sig från folks befästa idéer om nordisk hedendom och Valhall. För många av åhörarna var det som presenterades något helt nytt. Ett par åhörare verkade förbluffade över att begreppet Valhall knappt finns inom stavs mytologi, trots att Oden utger en central gestalt inom stav. Deltagarna lyssnade dedikerat, och efteråt ställdes många följdfrågor och önskemål om fördjupning i ämnet.

Efter föreläsningen kläcker den danske ”stilchefen” och doktoranden i religionshistoria Benjamin ur sig; ”kul att du föreläste om detta! Nästa vecka skall jag nämligen hålla ett föredrag om synen på döden inom nordisk mytologi”.


Föreläsning i Stockholm

I februari arrangerade vi en gemensam föreläsning med Thomas Karlsson, grundare av ordenssällskapet Dragon Rouge, och doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet. Jag föreläste om stavs runbaserade systematik och syn på nordisk kosmologi. Under föreläsningen illustrerades hur den geometri och de kuber som kan skapas utifrån detta; går att knyta an till några av världens främsta filosofiska tankesystem, exempelvis platonismen.

Thomas föreläste om Johannes Bureus, och hans syn på kuber och geometri i förhållande till runor. Bureus var en svensk 1600 tals mystiker som kombinerade runor och kabbala, och som dessutom var lärare åt Gustav II Adolf. Bureus är nog ganska anonym för den bredare allmänheten, men han är sannolikt en av de viktigaste personerna inom den svenska historien.

Det var ganska få som anslöt sig till föreläsningen; men de var desto hängivnare, bland annat hade vi deltagare från Finland och Norrland. Efteråt fick min insats väldigt goda vitsord i sociala medier.

En gemensam nämnare mellan mig och Thomas är samsynen att vi nu har nått en punkt i historien då andlighet och vetenskap börjar finna gemensam mark. Vilket gjorde att paralleller även drogs till de kuber som används inom modern fysik, och som har starka paralleller till de esoteriska kuber föreläsningen byggde på.


Nybörjarhelg

I augusti bjöd vi in till en introduktionshelg på hovet, där presenterade vi stavs grunder både utifrån ett andligt och ett praktiskt perspektiv. Vi ägnade också stora delar av tiden åt fysisk träning inom systemet.

Under helgen gavs en praktisk introduktion till det hälsofrämjande arbete som finns med örter, och healing; och hur detta knyter an till filosofin inom stav. Detta kändes väldigt passande för året, eftersom 2018 enligt den traditionella stavkalendern är gudinnan Friggs år; och hon är knuten framförallt till örtmedicinen inom stav.


Sommarting – Friggs år.

Traditionsenligt höll vi sommarting på Sörmlands Stavhov i augusti, och för femte året i rad närvarade vår traditionsbärare Ivar Hafskjold. I år hade vi valt att krympa det lite bland annat genom att separera nybörjarträningen till helgen innan, detta föranledde att vi faktiskt kunde fokusera mer, och hinna med mer under helgen. Som nämnts i tidigare inlägg så blev resultatet att applikationer med yxa som legat i glömska under omkring 60 år kom upp till ytan igen.

Trots att vi var färre i år, så var vi likväl internationella; och som brukligt bevistades sommartinget av våra bröder från Danmark. Dessa hade med sig både viltkött, mjöd och honung; och de var oerhört hjälpsamma med matlagning och annat praktiskt. För alla närvarande var det en oerhört givande helg.


Hösten 2018.

I oktober när det inte längre var gångbart att träffas varje vecka i hovet, så gjorde vi precis som förra året och bokade in en gymnastiksal. I år har vi fått bidrag från ett studieförbund, och kan således boka en större lokal och dessutom träffas vi varje vecka. Vi är också fler deltagare än förra året. Detta kommer fortgå till och med mars 2019. Därefter flyttar vi tillbaks verksamheten till hovet igen. Vi har även sträckt ut handen och erbjudit utomstående att närvara vid ett antal öppna träningstillfällen.

Utöver detta har det även kommit upp önskemål om att hålla en träningsdag för några av de fruar och systrar som finns omkring stavutövarna i trakten. För denna aktivitet kommer vi i sådana fall att värma upp hovet för sista gången 2018. Under kvällen så passar vi sedan på att fira julavslutning tillsammans med familjerna.


Utblick 2019

Enligt stavs kalender är 2019 gudinnan Fröjas år, vilket är lite speciellt i kalendern av olika skäl. Det är bland annat ett år som ses som lite extra fruktsamt.

Träningen fortsätter en gång i veckan under hela året. Målsättningen är att höja nivån allmänt och få fram fler instruktörer som kan lära ut både stavs praktiska applikationer och den filosofi och andlighet som ligger bakom detta.

I februari planerar vi att återigen skicka delegation till Danmark, för att deltaga i deras vinterting. De är väldigt ambitiösa och planerar att expandera högtidsfirandet. Jag har blivit inbjuden att föreläsa i år igen, men p.g.a. min arbetssituation så kan jag sannolikt inte närvara.

Vi skissar även på en nybörjarföreläsning någon gång i mars, där vi dels går igenom traditionens historia och filosofi och vad som finns inom stav. Förhoppningsvis kan vi även kombinera detta med lite praktisk introduktionsträning.

Vi planerar att traditionsenligt fira sommarting 2019, och precis som förra året kommer vi att dela upp det över två helger. En för de med mindre erfarenhet, och en för de som hunnit fördjupa sig i stav en längre tid.

Vi diskuterar även möjligheten att bilda en förening nästa år, detta för att kunna bygga upp en ekonomisk buffert för våra aktiviteter. Som det varit tidigare har ett fåtal individer lagt ut ur egen ficka, sedan har omkostnaden fördelats på de som närvarat. Detta är allt annat än optimalt.

Dessutom har det under året utvecklat sig så att fler familjer har flyttat närmare hovet, vilket gör att vi faktiskt börjar etablera en lokal församling. I och med det finns större behov av formell organisation omkring verksamheten.


Sammanfattningsvis

När jag sammanställer allt detta, så inser jag att verksamheten inte alls är så blygsam som jag först föreställde mig. Nästa år fortsätter vi alltså att träffas varje vecka, och utöver det kommer vi ha flera andra arrangemang där vi möts och firar högtider. Hela verksamheten utgår från Sörmlands Stavhov, även om vi av praktiska skäl befinner oss på annan ort under vinterhalvåret.

Baserat på ovanstående är det knappast förmätet att hävda att vi är den mest aktiva gruppen inom den hedniska sfären i Sverige. Vi är också den enda hedniska grupperingen, så vitt jag vet, som har en fast plats i form av ett andaktshus. Att detta hus inte skulle kvalificeras att bära fastighetsbeteckningen 827 är orimligt.

Jag har väldigt svårt att föreställa mig att en präst som har tillgång till en fastighet med typkod 827 skulle bli ifrågasatt, samt att skatteverket skulle hävda att det vore rimligare att taxera detta hus som en hyreshusenhet. Jag är också tveksam till att man skulle ifrågasätta typkoden på alla de bönehus som står i olika byar och knappt används varje år. Faktum är att verksamheten i Sörmlands Stavhov är betydligt mer frekvent idag, jämfört med de sista tio åren det ägdes av en kristen församling.

Jag har anfört att jag som gode har jag en likvärdig roll som en kristen präst, och jag utför handlingar som är jämställbara med bön i detta hus; och jag bjuder in andra att deltaga i verksamheten. Ingen annan verksamhet förekommer. Det är alltså ett andaktshus, där det förekommer regelbunden religiös verksamhet; och verksamheten är av samhällsnytta. Det återstår att se huruvida skatteverket delar denna uppfattning.  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post30

Skandinaviskt Stavting 2018

StavPosted by Angerboda Sun, September 02, 2018 01:20:47

För femte året i rad arrangerade vi sommarting på Sörmlands Stavhov. Denna gång hade vi valt att dela på arrangemanget över två helger.

Den första helgen var en introduktionshelg som vi erbjöd nytillkomna som ville lära sig mer om stav. Under den helgen ägnade vi oss främst åt grunderna inom stav, och vi presenterade stavs systematik och struktur. Vi gick igenom stavs syn på healing när det gäller den fysiska kroppen, vi introducerade även energiarbete och annat. Vi talade också om örtmedicin och stavs mytologiska kopplingar till olika trädslag.

Helgen efter fick vi som brukligt besök av vår traditionsbärare, Ivar Hafskjold. I år hade vi av olika skäl valt att hålla ned antalet deltagare, detta visade sig vara gynnsamt. Istället för att fastna på grunderna så gick vi snabbt vidare till mer avancerad träning. Vi har aldrig tidigare fått med så pass mycket på ett sommarting, det är nu upp till deltagarna att föra sina kunskaper vidare.

Under lördagen beslutade jag mig för att ta med deltagarna på en trädpromenad. Runt Sörmlands Stavhov finns de flesta träd som beskrivs inom stavs systematik. Jag har märkt att många finner det värdefullt att se dessa träd i sin naturliga miljö. Utifrån detta kan man sedan diskutera från både bevarade källor, samt trädens egenskaper, om varför de har just de kopplingar de har.

Under lördagen fick vi dessutom tillskott av en person i gruppen som redan känner till träden, så när vi andra tog en promenad fick vederbörande en stund för sig själv med Ivar. När vi andra kom tillbaks från promenaden så väntade en glad överraskning. Under den enskilda träningen med Ivar hade det ställts insiktsfulla frågor om yxors beskaffenhet, Ivar kom då att tänka på saker han fått lära sig som barn. Så utan förvarning stod vi allihop och gick igenom de fem klasserna med yxor, fast på ett väldigt annorlunda vis. Ivar uppgav att han själv inte utfört dessa applikationer på över 60 år, han hade inte heller lärt ut dem tidigare.

Man kan förenklat beskriva att de ny-gamla applikationerna med yxa utgår från att man främst ser yxan som ett redskap, och att man bär densamma på ett praktiskt bekvämt sätt när man förflyttar sig till eller från arbetet. Det är helt tydligt att detta stammar från en tid då yxor fortfarande var praktiska bruksföremål i folks vardag.

En eventuell angripare uppfattar sannolikt inte ens att den angripne befinner sig i en gard, tvärtom kan det framstå som att man är i en väldigt exponerad position. Men svaren på angreppen är minst sagt brutala, man svarar direkt mot känsliga områden på angriparens kropp, exempelvis ljumskar, armhålor och hals.

Då jag var angelägen att dessa applikationer skulle sitta hos deltagarna, så såg jag till att vi återkom till dem flertalet gånger under helgen. Det verkar råda konsensus att detta bör vara en del i stavs läroplan framöver, men det bör nog ses som en lite mer avancerad övning. Jag är väldigt glad att dessa applikationer är räddade, då de erbjuder väldigt unika insikter i stav.

Som brukligt så åt vi god mat av högsta kvalité, i år hade danskarna med sig rådjur som räckte till flera måltider. Vi åt även svenskt festbord med potatis, köttbullar, prinskorv och sill. Gemensamma måltider är ett ypperligt sätt att lära känna varandra och att umgås.

På det egentliga tinget diskuterades Sörmlands Stavhovs framtid. Vi beslutade att vi kommer att fortsätta att utveckla den lokala träningsgruppen på olika sätt. Bland annat kommer vi utöka antalet träningstillfällen, vi kommer även att fira lämpliga högtider tillsammans. Under vinterhalvåret kommer vi precis som förra året att hyra in oss i en träningshall, i år blir det en gång i veckan. Målsättningen är att få fram fler kvalificerade instruktörer.

Vi har inte heller någon större ambition att stav skall växa. Däremot vill vi bidra till att traditionen skall utvecklas både i Sörmland och i Sverige, så att den kan fortleva. För att detta skall vara möjligt behöver vi vara aningen fler utövare än vi är i dagsläget. Vår fokus kommer framöver att vara inom närområdet, då detta har visat sig vara mest produktivt. Men givetvis är vi även behjälpliga utanför Sörmland om vi har möjlighet.  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post29

Fyra år av bloggande

StavPosted by Angerboda Tue, August 07, 2018 01:35:58

Det är fyra år sedan jag startade denna blogg, tiden springer iväg. Jag tänkte därför skriva lite om syftet med bloggandet. Jag tänkte även resonera lite om stavs framtid, framförallt i ett svenskt perspektiv.

Den som följt bloggen måste ha noterat min fascination för stav, det är en fantastisk tradition som är unik i vår tid. Det är en oändligt stor andlig och filosofisk skola, som enligt mig kan mäta sig med de främsta motsvarigheterna i världen.

Det har varit oerhört kul att få presentera stav för nya människor, och det har varit roligt med de positiva reaktioner jag fått. Flera har beskrivit hur de har lusläst bloggen och varit helt tagna av innehållet. Någon har gått så långt att den har deklarerat att det är det bästa den läst om hedendom överhuvudtaget, trots många års studier. Det är den bästa kritik man kan få som skribent.

En av orsakerna till att jag startade bloggen var att nätet dominerades av en väldigt negativ syn på stav, de som spred bilden saknade dessutom helt och hållet inblick i vad stav är. Eftersom stav har gett mig så mycket i utbyte, så kände jag att det inte var mer än rätt att jag gav någonting tillbaks! Det bästa jag kunde göra var att sprida välgrundad kunskap om stav, baserad på mina många år med traditionen. I år har det gått 20 år sedan jag tog mina första stapplande steg med stav.

Den intensivaste perioden av bloggandet sammanföll dessutom med en tid då jag själv försökte förstå viktiga delar av stav. Bloggandet blev ett verktyg som jag kunde använda för att på ett strukturerat sätt undersöka stav på djupet. När jag bläddrar igenom mina gamla blogginlägg så blir jag förvånad över hur mycket jag har skrivit, och hur djuplodande en del artiklar är. Under perioder var bloggandet maniskt, jag kunde skriva fram till 3-4 på nätterna, för att sedan sova ett par timmar innan jag gick till jobbet. Jag är glad att jag lämnat den perioden bakom mig, det var inte alltigenom sunt.

En del av kritiken mot stav beror på att utövarna har varit dåliga på att tolka och förmedla stav, och speciellt utomlands har man haft svårt att hålla isär stav från de litterära källorna som avhandlar nordisk mytologi. Stav har mycket gemensamt med dessa källor, men det skiljer sig ibland på avgörande punkter.

I engelskspråkiga länder har man även saknat en koppling till skandinavisk kultur och tradition, vilket har gjort att stav ibland har blivit väsensfrämmande i vissa framställningar. Därför valde jag att skriva en del artiklar på engelska, även om jag egentligen är rätt obekväm med att uttrycka mig på engelska. När jag skriver på engelska är det uppenbart för mig själv att jag tappar en nivå i mitt skrivande, det finstilta i språket lämnar en hel del att önska.


Stavs kalender

Ett exempel på en artikel som innehöll helt ny information är den engelska artikeln om den kalender som utgör en integrerad del av stavs kärna. Det var första gången kalendern beskrevs i ett strikt religionshistoriskt perspektiv och jämfördes med historiskt skandinaviskt bruk. Artikeln beskriver varför stav är strukturerat som det är, och denna kunskap var helt ny inom stavmiljön. Den kunskapen kom fram när jag ägnade mig åt komparativa studier mellan stav och skandinaviska medeltida runkalendrar.

En essentiell del av traditionen saknade alltså förklaring för två år sedan; vilket beror på att det är en levande tradition och dessa delar var inte helt relevanta för den moderna utövaren. Någonstans på vägen hade man helt enkelt glömt bort varför saker är som de är. Detta är ett exempel på att stav håller för granskning, och att traditionen enbart mår bra av det.

Då kalendern är så central i systemet så måste stav som helhet ha systematiserats med den som utgångsläge, i artikeln använder jag det faktumet till att resonera lite om stavs tänkbara ålder. Jag trodde detta skulle reta gallfeber på de som bestämt hävdar att stav är en modern konstruktion, jag har inte hört ett ljud. Tvärtom är artikeln om kalendern en av bloggens mest spridda och delade artiklar.

Jag skall erkänna att jag kände en viss tveksamhet innan jag började blogga, jag var orolig att jag skulle dra igång alla nättroll och att det därigenom inte skulle leda till något positivt. Men nättrollen har förblivit tysta, och numer behöver man bemöta väldigt mycket fakta om kritiken skall framstå som det minsta trovärdig. Bloggen har enbart gett positiva följdeffekter.

Genom bloggen har jag dessutom lärt känna människor med bakgrund inom andra esoteriska och andliga traditioner, samt folk som utövar andra kampkonst stilar. Detta har varit oerhört lärorikt, flertalet gånger har jag demonstrerat eller förklarat saker och själv fått en djupare förståelse genom det erfarenhetsutbyte det har fört med sig. Dessa människor fungerar även som goda ambassadörer för stav, och genom den auktoritet de har sprids ett gott rykte om stav.


Stavs kosmologi

Det skall nämnas att det finns en hel del fascinerande aspekter omkring stav som jag inte avhandlat i min blogg. Ett nämnvärt exempel är stavs syn på den nordiska kosmologin.

När det gäller nordisk kosmologi så är det ett ganska problematiskt område, den främsta källan är den medeltida isländska historikern och författaren Snorre Sturlasson. Men det råder konsensus inom religionshistoriken att Snorres kosmologi inte håller ihop, på flera punkter är Snorres kosmologi anpassad till kristen mysticism. Stav har en unik kosmologisk uppfattning, som skiljer sig på avgörande punkter från Snorres beskrivning. Under en period djupdök jag i akademiska uppsatser för att försöka förstå nordisk kosmologi i allmänhet, och stavs kosmologi i synnerhet.

Mycket av det jag hittade i akademiska källor gav stöd för stavs kosmologiska uppfattning, och ju mer jag studerade ju mer insåg jag hur väl sammanhållen stavs kosmologi är. Det finns en logik som saknas i Snorres beskrivning. Stavs kosmologiska beskrivning går att härleda till de djupaste lagren av nordisk mytologi. Men kosmologin inom stav resonerar även med klassisk mysticism, platonism och geometri. Det här var något jag väldigt gärna ville skriva om på bloggen. Jag skrev flera utkast, men jag kunde inte komma ifrån känslan av att jag totalt klädde av stav inför främmande ögon.

Istället för att blogga om kosmologin, valde jag att vid tre tillfällen föreläsa om densamma. Det blev rejäla djupdykningar eftersom så mycket omkring var tvunget att förklaras först. Varje föreläsning tog minst 3-4 timmar i anspråk. Bland de som lyssnade fanns flera kunniga religionshistoriker. Stavs unika kosmologi är alltså fortsatt muntligt traderad! Jag ställer mig tveksam till om jag kommer att föreläsa om stavs kosmologi igen, det kommer endast hända under absolut rätt förutsättningar.


Bloggen som resurs

Bloggen har blivit till en värdefull resurs för den som vill få en introduktion till stav, men jag vill mena att det viktiga fortfarande är att praktiskt utöva stav. Det fysiska utövandet öppnar upp för insikter vi aldrig kan nå enbart genom text.

Stav är i grund och botten flerdimensionellt. Det fysiska uttrycket av stav och kampkonsten erbjuder oss att uppleva tid och rum på ett annat sätt än vår moderna prägling har lärt oss. Text är däremot tvådimensionellt, och platt; men det kan fantastiskt nog extraheras till flerdimensionell kunskap genom vår fantasi. Dock blir det en omväg att gå över text, vissa aspekter traderas bäst om de hela tiden hålls flerdimensionella.

För att säkerställa att stav fortsätter vara en levande tradition så bör dessa delar traderas direkt från en person till nästa. Det här är alltså en avgörande skillnad mellan stav och den västerländska typ av kampkonst som modernt har benämnts som HEMA, där man helt baserar sin kampkonst på skriftliga källor till historisk kampkonst. Stav är inte låst i någon speciell tidsepok, stav är här och nu. Hur stavs kampkonst såg ut förr i tiden är i princip irrelevant för dagens utövare.

Ett av mina motiv med att sprida kunskap om stav, är just att bidra till stavs fortlevnad. Det största hindret är den moderna människan och våra distraktioner och bristande disciplin. I vår samtid går det lätt att få folk att teoretisera och intellektuellt undersöka stav, det är dock svårare att få folk att faktiskt avsätta tid för att fysiskt ägna sig åt traditionen.

Det finns exempel på de som har god teoretisk förståelse omkring stav, men om man ger dem ett vapen så ser de mest förbryllade ut. P.g.a. bristande praktisk erfarenhet blir det för somliga svårt att tydligt se hur den fysiska delen av stav knyter an till det filosofiska och andliga. Dessa människor kan inte fysiskt manifestera stav, vilket är min stora farhåga för stavs framtid i Sverige.

I Sverige finns det idag en aktiv och kvalificerad instruktör som är erkänd av traditionsbäraren; nämligen undertecknad. Totalt finns det två kvalificerade, aktiva och erfarna instruktörer i hela Skandinavien! Det är en ganska skör tråd! Vi behöver definitivt bli fler om vi skall säkra stavs framtid i Skandinavien.

När jag erbjuder aktiviteter är det ganska vanligt att folk uttrycker att det inte passar in i deras schema, ofta efterlyser man andra tillfällen längre fram. Men eftersom allt hänger på en skör tråd, så finns alltid en reell risk att nästa tillfälle aldrig infinner sig. För den som vill lära sig stav, så är fönstret nu! Sen kan det vara försent. Varje individ som ägnar sig åt stav är en värdefull pusselbit som hjälper till att vitalisera stav.

När det gäller bloggens framtid, så tror jag att jag har uttryckt det mesta som jag vill säga om stav, och som jag anser är lämpligt att beskriva i det här mediet. Men jag hoppas att kunna flika in med lite betraktelser och kortare inlägg emellanåt.  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post28

Rekommenderad läsordning av mina blogginlägg

StavPosted by Angerboda Sun, April 15, 2018 00:41:12

Mitt bloggande har legat på sparlåga under en tid, men min blogg är trots allt den mest utförliga beskrivning av stav som finns att tillgå. Artiklarna skall ses som källtexter till en fortsatt levande muntlig tradition. De är skrivna så att de ingående beskriver aspekter av traditionen utförligt, men texterna ger inte en komplett inblick.

Att försöka beskriva en muntlig tradition i helhet i text är svårt, flera har efterlyst att jag skriver en bok, men jag vet inte hur jag skulle göra det på ett meningsfullt sätt. Dessutom vill jag inte riskera att bidra till att stav blir en pappersprodukt istället för en levande tradition, det finns så många aspekter som enbart kan traderas från en individ till en annan.

För att underlätta för läsaren har jag sammanställt ett urval av texterna från min blogg, dock inte i kronologisk ordning, utan istället som en rekommenderad läsordning för den som vill få en inblick i stav.


Heimdalls svärd

Den här artikeln är fyra år gammal och ger en enkel introduktion till vad stav är, en Heimdall kult. Hade jag skrivit den idag hade den blivit oerhört mycket mer komplicerad. Jag gillar att den är lättsamt skriven. Från 2014.


De fem personligheterna inom stav

Stav är starkt knutet till Heimdall, som inom nordisk hedendom är upphovet till samhällsstånden. Stavs syn på klasserna avviker dock väsentligt från den bild som beskrivs i Eddadikten Rigstula. Genom åren har det varit många missförstånd omkring stavs förhållande till klasserna. Från 2014.

Stavar sätter Heimdalls söner

Det viktigaste rituella bruket inom stav är runställningarna, eller att sätta stavar som är den traditionella benämningen. Runställningarna är nyckeln till traditionen, den som vill få en inblick i stav bör därför läsa detta blogginlägg. Från 2015.


Stridskonsten inom stav

Stav har blivit känt som en stridskonst, men väldigt få har någon direkt inblick i vad detta innebär. Stav har en unik syn på stridskonst med en egen terminologi och en egen filosofi. Från 2015.

Tenen- det mystiska vapnet inom stav

Tenen är ett av de mer obskyra inslagen inom traditionen, här beskrivs den i relation till skriftliga källor. Från 2015.

Stav, förfäderna och julen

Här beskriver jag hur man ser på julen inom stav. Från 2014.


Asgård, var god dröj…

Synen på midsommar inom stav, från 2015.

Kampkonst, hedendom och schamanism

Inom stav finns en unik syn på sejd, med en bevarad metod. Mycket av det rituella inom stav faller även under kategorin shamanism. Denna artikel ger både en allmän beskrivning och en stavspecifik beskrivning av ämnet. Från 2015.

Detta är bara ett urval av artiklarna på den svenska bloggen, det finns fler för den som vill fördjupa sig i ämnet.


Engelska blogginlägg

Det finns även en del artiklar som jag skrivit på engelska som är värdefulla för den som vill förstå stav. Ett par av de svenska artiklarna är översatta, andra finns enbart på engelska.


The esoteric rune calendar of Stav

Det här är nog den viktigaste artikeln jag skrivit om stav, det är den enda ingående artikeln som finns som beskriver den kalender som utgör stavs kärna. Stavs kalender är unik i vår tid eftersom den här typen av kalendrar dog ut på 1700 talet, i samband med övergången till den gregorianska kalendern.

I denna artikel använder jag kalendern för att datera traditionen, och jag är rätt trygg i min datering av själva systemet. Förutom att denna artikel ger en unik insyn i stav, så ger den även en insyn i hednisk tidräkning och runkalendrar. Det här var nog ett av mina mest uppmärksammade blogginlägg. Från 2016.


Stavs health practices

I den här artikeln utgår jag från en traditionell bindruna som jag avkodar steg för steg, och förklarar det hälsoarbete som denna bindruna beskriver. Oavsett om man är intresserad av att lära sig om bindrunor, eller magi och shamanism eller örtmedicin eller praktiskt hälsoarbete; så ger denna artikel en hel del information. Från 2016.


The stav poem

Inom traditionen finns en traditionell dikt som beskriver traditionen och dess innehåll. Först ansträngde jag mig till mitt yttersta för att göra en korrekt översättning till engelska, med hänsyn till versmåttet. Detta är enligt mig en bättre översättning än den som fanns tidigare på engelska. Sedan beskrev jag dikten ingående och relaterade den till historiskt material. Detta ger alltså både historisk insyn och inblick inom stav. Från 2016.


The winter thing


En artikel som beskriver stavs syn på en av högtiderna i den hedniska kalendern, nämligen vintertinget. Från 2016


Stav – runes and martial art

En engelsk text om stridskonsten, som på vissa punkter skiljer sig från den svenska eftersom min insikt ökat de senaste åren. Från 2018.


An interview about Stav and heathenism

Jag blev intervjuad av en akademiker, det arbete jag lade ned negligerades helt i den färdiga publikationen. Jag valde därför att publicera intervjun själv. Den här texten ger en bra inblick i min egen syn på stav och min syn på hedendom. Från 2017


Sammanfattning

Det här är ett urval av mina blogginlägg på svenska och engelska. Det är 14 artiklar av de totalt 36 stycken jag postat till dagsdato. Den som läser dessa 14 artiklar utlovas en god introduktion till stav, och säkert en del nya perspektiv på nordisk andlighet som helhet.

De artiklar som inte är listade har lite mer allmänt perspektiv, men om du gillar dessa artiklar så rekommenderar jag dig att även läsa de andra. Det är även ett par artiklar bland de som jag inte listar som bemöter kritiken mot stav, men den som läser de listade 14 artiklarna är kvalificerad att bedöma kritiken på egen hand.

Min blogg kommer nog även fortsättningsvis att ligga på sparlåga, men man vet aldrig. Ibland kommer inspirationen hastigt på; ofta som ett resultat av frågor. Så vill ni försöka locka mig att skriva mer så är det bästa sättet att ställa en fråga. I övrigt blir jag inspirerad de gånger jag har fått kvitto på att det jag skriver faktiskt är viktigt och värdefullt; åtminstone för de få som orkar ta sig igenom mina ibland onödigt långa och komplicerade texter.

Jag vill avsluta med att nämna att det finns väldigt spännande aspekter av denna tradition som jag knappt berör i mina blogginlägg. Det här är alltså långt ifrån allt.

  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post27

God jul!

HedendomPosted by Angerboda Sat, December 23, 2017 03:35:29

Vi står nu inför julen, och enligt stavs kalendariska uppfattning är detta den egentliga nyårshelgen. Därför känns det passande att bjuda på en sammanfattning av det gångna året och ge en utblick inför det år som kommer, detta är en betraktelse som kommer med både andliga och allmänna tankar.

Det finns en intressant egenhet i stavs tidsuppfattning, och det är att dygnet skiftar klockan sex på kvällen. Detta hade jag länge svårt att greppa, men vid närmare undersökning så visade det sig att det är en väldigt gammal skandinavisk uppfattning. Det är också upphovet till att vi i Skandinavien firar vår unika julafton, istället för juldagen som man firar i andra länder. Inom stav skiftar året dessutom just på julafton, alltså den 23;e december klockan 18:00.

Föregående tre år uppfattas som väldigt turbulenta enligt stavkalenderns mytologiska kopplingar, och 2017 är ett år som på ett sätt krönt de tidigare åren eftersom det är ett år som är kopplat till krigarideal och elementet för året är eld. Detta har synts tydligt i den hedniska miljön, det har varit mycket konflikter och motsättningar. Mycket konflikt verkar bottna i principer snarare än olika uppfattningar. Dessa konflikter är väldigt negativa för den moderna hedniska rörelsen som helhet.

Det har dock varit ett väldigt positivt år för stav i Sverige. Många fler har hört talas om stav och respekten för traditionen har vuxit. Årets Stavting var den största aktiviteten vi hållit hittills i Sverige, sannolikt kommer intresset vara ännu större nästa sommar. Det är oerhört inspirerande att se hur deltagarna för varje år integrerar stavs filosofi mer i sina egna liv. I år var det också kul att se den danska delegation som var på plats, alla de tre huvudöarna var närvarande! Det var tydligt att det finns väldigt goda förutsättningar för en framtid för stav i Danmark.

I somras styrde vi förövrigt vår semester mot Danmark och besökte Jelling för första gången, det är ett resmål jag varmt kan rekommendera. Trots relativt få artefakter så var det nog ett av de bättre museum som jag besökt. Gamla Uppsala skulle kunna lära sig massor av Jelling, både hur man visualiserar interaktivt; men även hur man tydliggör det som varit i landskapet.

Under hösten besökte jag även Gotland för första gången med trevligt ressällskap, jag fick uppleva flera starka kraftplatser på Gotland. Jag hoppas kunna återvända dit nästa år. Jag har även besökt åtskilliga gamla kultplatser omkring mina hemtrakter i Mälardalen. Jag känner en enorm glädje att ha alla dessa platser i min närhet. Vi bor mitt i hjärtat av ett av den gamla hedendomens starkaste fästen.

Jag vill uppmärksamma moderna hedningar att se det som finns omkring dem. Sjunk inte så djupt ned i fantasier om forna tider att du glömmer bort det som finns kvar; både i bevarade monument, men också i levande hedendom. Det är ett kardinalfel att många nyhedningar uttrycker uppfattningen att hedendomen dog i samband med Sveriges officiella kristnande; samt att den moderna hedniska rörelsen bygger på rekonstruktion. Detta väver in skeva perspektiv och begränsar den moderna hedendomens potential.

Det har varit ett givande år för mig som stavinstruktör. Jag har mött nya människor som delar mitt intresse för andlighet och hedendom och stav. Jag har även fått flera nya vänner, kunniga personer med stor erfarenhet av andligt arbete från annat håll. Dessa har på olika sätt bidragit till att bredda mina egna perspektiv och insikter. Den stora behållningen jag har av att undervisa och föreläsa är när någon kan relatera det jag lär ut till sin egen kunskap. Detta har ofta gett mig insikter som jag inte kunnat få på annat sätt. Att undervisa är ett bra sätt att växa. Jag hoppas att fler tar steget och börjar förmedla sina kunskaper, speciellt när det gäller stav. Men även hedendomen i stort behöver kunniga lärare med integritet.

Under det här året har även ett par ett par mångåriga bekantskaper avslutats, i ett fall var det ett resultat av ett svekfullt beteende som flera i vår omgivning tog illa vid sig av. Jag valde dock att inte bli bitter, vilket gjorde att bekantskapskretsen inte behövde fastna i negativa banor. Förr hade det som skedde både sårat mig och gjort mig besviken, idag har jag ett annat perspektiv; som jag kanske får tillskriva min esoteriska skolning. Jag valde att se det som en naturlig utveckling och en möjlighet för mig själv att gå vidare utan låsningar och begränsningar.

Det är dock fascinerande att se över hur lätt folk kan intala sig att de moraliskt har rätt att svika. Jag såg att sveket skulle komma, men valet att proaktivt själv vara den som svek kändes inte gångbart. Potten var helt enkelt inte värd priset, det var bättre att bara gå vidare. Rådet är att om du skall svika- se till att det är värt det. På ett eller annat sätt så kostar svek alltid, och ofta på sätt man inte kunnat föreställa sig. Grunden till sveket var nog till viss del att man läste mig och mina ambitioner helt fel, kanske spelade även egot in?

Jag känner ett kall både när det gäller stav och hedendomen, jag vill bidra till att skapa förutsättningar för utveckling. Jag ser att nordisk hedendom är en av världens mest potenta andliga vägar. Jag ser ett värde i att möta andra inriktningar och diskutera med dem, utan att för den sakens skull kompromissa eller försaka det egna perspektivet. När man tittar på den historiska hedendomen i det förkristna Norden, så är det tydligt att det var precis detta man gjorde. Man mötte andra traditioner och andra skolor från vitt skilda geografiska områden. Man tittade på dem, man tog intryck och man lärde sig; men man höll stenhårt på sin egen kärna.

Jag har dock märkt att ett par individer gärna misstänkliggör att jag har kontaktytor med andra traditioner, och de projicerar sina egna begränsningar både på mig och på hedendomen i stort. Det finns ingen anledning att ta illa vid sig över det. Det enda jag finner tråkigt är att de begränsar sin egen potential. En del människor hade kunnat utvecklas, om de inte vore så oerhört rädda för att möta sitt eget öde. För att förstå sig själv och sitt syfte, så måste man skåda både inåt och utåt. Man måste våga möta andra och sig själv. Om man skräms dessa möten, så är det nog bäst att man avvaktar med att försöka möta gudomligheter. I det gudomliga finns kunskap och visdom, men också perspektiv som är så skrämmande att det kan smula sönder det egna egot.

Att vandra en andlig väg är inte alltid en bekväm upplevelse, man hamnar lätt i kläm mellan osynliga krafter och det världsliga. Att vara en föregångare är inte heller lätt, det har jag fått erfara indirekt genom min traditionsbärare, Ivar Hafskjold. När Ivar valde att öppna sin familjetradition så var han den första som gjorde det. Det fanns ingen karta och kompass, han fick helt förlita sig på sin instinkt att det han gjorde var rätt. Han stod mellan två val, att låta stav gå under eller att ge utomstående möjlighet att ta del av hans familjs läror.

Många misstrodde Ivar, de projicerade sina egna brister och föreställningar på det han gjorde. Han tillskrevs motiv och syften som inte stämde. Ivars drivmotor var något större, och för de som inte kunde se längre än den egna handen så blev givetvis deras tolkning av situationen skev. Det här är ytterligare ett råd jag vill ge, försök att se bortom din egen horisont. Att hitta framkomliga andliga vägar kräver ett öppet sinne. Vi skall vara kritiska och försiktiga i möten med det nya, men ett stängt sinnelag är något helt annat än ett kritiskt sinnelag. Det stängda sinnet kan överhuvudtaget inte analysera och värdera vad det utsätts för, och utan en värdering finns inte utrymme för kvalificerad kritik värd namnet.

När jag nu försöker bygga vidare och förmedla stav till fler personer så är även jag ute i en terräng som saknar karta. Även jag står inför två val, att hålla stav för mig själv- och därigenom begränsa dess potential; eller att låta andra ta del av den fascinerande kunskap som jag har anförtrotts. Det senare måste vara det självklara valet av många orsaker.

Men att bygga upp en stabil och långsiktig stavkrets i Sverige har inte skett tidigare. Jag vet inte alltid hur jag skall förmedla stav, då det är så stort och så annorlunda jämfört med vad många verkar förvänta sig. Stav är inte enbart en kampkonst, vilket många verkar låsa sig vid, stav är ett andligt system. Men stav är även väsensskilt från stora delar av den moderna hedniska nyandliga rörelsen. Stav påminner inte heller om den syn på andlighet som har präglat de flesta av oss sedan vi var barn.

Stav är något unikt, och jag har börjat förstå att även om jag inte alltid vet vart stav är på väg; så har stav en självmedvetenhet. Valans spådom beskriver att de första människorna saknade förmåga och var ödeslösa. Det var när gudarna gav dem gåvor, bland annat öde och ande, som människorna fick potential. Stav har ett öde och därmed en förmåga och en riktning. Mitt ego säger mig ibland att det är jag som påverkar stavs öde i Sverige, men jag får nog erkänna att i verkligheten är det stav som använder mig för att nå sitt eget öde. Jag är antagligen bara en liten parantes på vägen, oavsett vilken väg som stav har valt.

Stav har genomgått en form av ”Ragnarök” de senaste 25 åren, där det har lämnat ett sammanhang bakom sig, och istället har traditionen försökt hitta sin plats i ett nytt sammanhang. De flesta av de ”barnsjukdomar” som fanns har läkt ut. Stav räknar tiden i nitton års cykler, förra gången vi var vid denna punkt var alltså årsskiftet 1998/1999. Detta var precis vid den punkt då jag själv började upptäcka stav. Insikten om hur mycket som skett de senaste 19 åren, ger också en förväntning om vad som kan tänkas ske de kommande 19 åren! Utveckling föder utveckling.

När året nu skiftar så går vi in i Friggs år enligt stavkalendern, det skall bli väldigt intressant att se vad detta för med sig. Jag hoppas att saker kommer att lugna ned sig en aning, både i det stora hela och i den hedniska miljön. Det här året har präglats av maskulin energi, och det behövs verkligen en feminin motvikt.

Frigg är modergudinnan inom nordisk mytologi, och hon vakar över barnen och familjen. Frigg är väldigt vis, samtidigt som hon är oerhört kraftfull. Oden har fått ångra när han kommit på kant med henne. Inom stavs systematik representerar Frigg läkekonst och örtmedicin, dessa områden har stor potential inom stav, men det är få som aktivt studerar dem idag. Under nästkommande år så hoppas jag att detta är områden som kultiveras.

Jag hade tänkt att följa det kommande årets anda genom att fokusera på det som är nära, att förmedla stav i min familj och i min geografiska närhet. Detta har lett till att vi har bokat upp en gymnastiksal under vårterminen, kontinuerlig träning har saknats, och nu får vi förutsättningarna att även under vinterhalvåret träna tillsammans. Detta är något helt nytt för oss, det har inte skett tidigare.

Jag hoppas att vi på lite sikt kan etablera regelbunden träning även under en längre period. På alla orter med aktning så finns det flertalet kampkonstklubbar som tränar asiatiska stilar flera dagar i veckan. Det måste finnas plats för åtminstone en grupp som regelbundet tränar stav. Det är det enda sättet som kampkonsten inom traditionen kan utvecklas i Sverige. De filosofiska aspekterna är starka i Sverige, sannolikt starkare än någon annanstans; men de praktiska bitarna är vår akilleshäl. Jag uppfattar inte att man kan skilja på det praktiska och det teoretiska; ej heller det fysiska och det psykiska, båda aspekterna måste kultiveras. Denna uppfattning höll förövrigt redan de gamla grekerna.

Nästa år har jag flera planerade föreläsningar, och ett par förfrågningar om att hålla kurser och workshops som väntar på att realiseras. Jag har även funderingar på att arrangera en s.k. retreat under våren, helt utifrån ett hedniskt perspektiv. Vi planerar att hålla sommarting på Sörmlands Stavhov för femte året i rad, det är oerhört kul att vi kunnat upprätthålla denna tradition. Eftersom intresset växer, så måste vi dock se över upplägget inför den här sommaren. Jag har flera idéer om vägar framåt, men jag vet ännu inte vart vi landar. Detta tänkte jag försöka kommunicera i samband med nästa högtid enligt stavkalendern, nämligen vintertinget.

Jag hoppas även på att blogga lite mer regelbundet nästa år. Men mina artiklar brukar komma till under två premisser, antingen som ett resultat av mina egna studier då jag försöker strukturera kunskapen för mig själv. Eller som ett resultat av frågor från andra. Vill ni läsa mer om stav eller min syn på hedendom, så fråga gärna. Många artiklar har kommit till som direkta svar på frågor som har ställts till mig.

Tack all ni som bidragit under detta år på olika sätt, oavsett om vi möts i verkligheten eller interagerat genom cyberrymden. Vill ni diskutera hedendom så sök gärna upp gruppen nordisk hedendom på Facebook, en grupp som helt och fullt fokuserar på andliga diskussioner och perspektiv.

God jul och gott nytt år! Må Frigg bistå Er under nästkommande år.  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post26
Next »